Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình vẽ dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Đường cong trong hình vẽ dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

2.jpg

R. Roboteacher19

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào hình vẽ ta thấy rằng: Đồ thị hàm số đi qua 3 điểm ( 0 ; − 1 ) , ( − 2 ; 3 ) , ( 2 ; 3 ) Đồng thời 3 điểm trên là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số. Và đồ thị hàm số y = f ( ∣ x ∣ ) nhận trục Oy làm trục đối xứng. Thay vào các đáp án để thử Vậy hàm số cần tìm là y = − x 4 + 8 x 2 − 1 Chọn đáp án A

Dựa vào hình vẽ ta thấy rằng:

Đồ thị hàm số đi qua 3 điểm 

Đồng thời 3 điểm trên là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số. Và đồ thị hàm số  nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Thay vào các đáp án để thử

Vậy hàm số cần tìm là 

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG