Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây? 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Đồ thị hàm số đi qua điểm ( 1 ; 3 ) nên chỉ có hàm số y = 2 1 ​ x 3 − 3 x 2 + 2 9 ​ x + 1 thỏa mãn.

Chọn B

Đồ thị hàm số đi qua điểm  nên chỉ có hàm số  thỏa mãn.

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân: ∫ 0 1 ​ ( 1 − x − x 2 ) 2 d x .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG