Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Xét hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d ( a  = 0 ) Ta có: x → ± ∞ lim ​ = − ∞ nên a < 0 và x C Đ ​ + x CT ​ = 0 + ( − 2 ) = − 2 < 0 ⇒ − 3 a 2 b ​ < 0 , mà a < b ⇒ b < 0

Chọn A

Xét hàm số 

Ta có:  nên  

và 

, mà 

1

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = x 4 + ( 3 m + 1 ) x 2 − 3 c ó ba c ự c tr ị , đồ ng th ờ i ba đ i ể m c ự c tr ị t ạ o th à nh m ộ t tam gi á c câ n c ó độ dài c ạ nh đ á y b ằ ng 3 2 ​ độ dàicạnh bên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG