Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

  1. y = -x2 + x -1

  2. y = -x3 +3x + 1

  3. y = x4 - x2 +1

  4. y = x3-3x + 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG