Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

  1. y=

  2. y=

  3. y=

  4. y=

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Đồ thị hình bên có tiệm cận đứng là x=2, tiệm cận ngang y=1 là nên chỉ có A, D thỏa mãn. - Đồ thị đi qua điểm (5;2) chỉ có đáp án A thỏa.

- Đồ thị hình bên có tiệm cận đứng là  x=2, tiệm cận ngang y=1 là nên chỉ có A, D thỏa mãn.

- Đồ thị đi qua điểm (5;2) chỉ có đáp án A thỏa.

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị hàm số y= 3 x 4 ​ − 1 x 2 − 3 x + 2 ​ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG