Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đây là đồ thị của hàm số bậc 3 có hệ số a > 0 nên nhận đáp án y = x 3 − 3 x + 1

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đây là đồ thị của hàm số bậc 3 có hệ số  nên nhận đáp án 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 + mx 2 + 1.∀ m  = 0 luôn tồn tại đường thẳng (d) đi qua hai điểm cực đại, cực tiểu của đồthị hàm số và (d) có phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG