Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong sau là đồ thị của một trong các hàm số cho dưới đây. Đó là hàm số nào?

Đường cong sau là đồ thị của một trong các hàm số cho dưới đây. Đó là hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có x → + ∞ lim ​ y = + ∞ nên a > 0 do đó loại đáp án A và C Đồ thị hàm số đi qua điểm ( − 1 ; 2 ) nên thay x = − 1 ; y = 2 vào đáp án B và D ta thấy Đáp án B: 2 = ( − 1 ) 3 − 3 ( − 1 ) 2 (vô lí) Đáp án D: 2 = ( − 1 ) 3 − 3 ( − 1 ) (luôn đúng)

Chọn D

Ta có  nên  do đó loại đáp án A và C

Đồ thị hàm số đi qua điểm  nên thay  vào đáp án B và D ta thấy

Đáp án B:  (vô lí)

Đáp án D:  (luôn đúng)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG