Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Quan sát đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x = − 2 1 ​ , đường tiệm cận ngang y = 2 1 ​ và đi qua điểm O ( 0 ; 0 ) . Vậy hàm số thỏa mãn là y = 2 x + 1 x ​

Chọn C

Quan sát đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang  và đi qua điểm . Vậy hàm số thỏa mãn là  

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của tham số thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang mà không có tiệm cận đứng.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG