Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?


 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Đường cong có dạng của đồ thị hàm số bậc 3 với hệ số a > 0.

Chọn A.
Đường cong có dạng của đồ thị hàm số bậc 3 với hệ số a 0.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG