Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dạng đồ thị hình bên là đồ thị hàm đa thức bậc 3 y = a x 3 + b x 2 + c x + d có hệ số a > 0 . Do đó, chỉ có đồ thị ở đáp án A. là thỏa mãn.

Dạng đồ thị hình bên là đồ thị hàm đa thức bậc 3  có hệ số  .
Do đó, chỉ có đồ thị ở đáp án A. là thỏa mãn.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 1 − x 2 x + 4 ​ ( C ) . Gọi d là đường thẳng đi qua I(1 ; 1) có hệ số góc k. Tìm k để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt M và N sao cho độ dài MN bằng 3 10 ​

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG