Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong hình bên là của một đồ thị hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hàm số đó là

Đường cong hình bên là của một đồ thị hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hàm số đó là

 

  1. y = - (x - 1)(x - 2)2

  2. y = - (x - 1)(x + 2)2

  3. y = (x + 1)2(x + 2)

  4. y = (x - 1)2(x + 2)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x + 2 x 2 + 3 x + 5 ​ co giá trị cực tiểu bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG