Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong cho trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong 4 hàm số sau đây?

Đường cong cho trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong 4 hàm số sau đây?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị ta thấy, đồ thị không thể là đồ thị của hàm phân thức, do đó loại B Đồ thị có 2 cực trị nên loại C , vì hàm trùng phương có 1 hoặc 3 cực trị Đồ thị có hệ số a > 0 nên loại D Vậy đồ thị trên là đồ thị của hàm số y = x 3 − 6 x 2 + 9 x − 6 Chọn A

Dựa vào đồ thị ta thấy, đồ thị không thể là đồ thị của hàm phân thức, do đó loại B

Đồ thị có 2 cực trị nên loại C, vì hàm trùng phương có 1 hoặc 3 cực trị

Đồ thị có hệ số a > 0 nên loại D

Vậy đồ thị trên là đồ thị của hàm số 

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Với các giá trị nào tham số m thì hàm số y= x + m ( m + 1 ) x + 2 m + 2 ​ nghịch biến trên (-1;+ ∞ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG