Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông An mua một chiếc ô tô trị giá triệu đồng. Ông An trả trước triệu đồng, phần tiền còn lại được thanh toán theo phương thức trả góp với một số tiền cố định hàng tháng, lãi suất tháng. Hỏi hàng tháng, ông An phải trả số tiền là bao nhiêu (làm tròn đến nghìn đồng) để sau đúng 2 năm thì ông trả hết nợ? (Giả sử lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian này)

Ông An mua một chiếc ô tô trị giá  triệu đồng. Ông An trả trước  triệu đồng, phần tiền còn lại được thanh toán theo phương thức trả góp với một số tiền cố định hàng tháng, lãi suất tháng. Hỏi hàng tháng, ông An phải trả số tiền là bao nhiêu (làm tròn đến nghìn đồng) để sau đúng 2 năm thì ông trả hết nợ? (Giả sử lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian này)

  1.  đồng.

  2.  đồng.

  3.  đồng.

  4.  đồng.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt là lãi suất hàng tháng và đặt . Ta có năm = tháng. Số tiền vay là đồng. Số tiền ông An còn nợ sau tháng thứ : Số tiền ông An còn nợ sau tháng thứ : Số tiền ông An còn nợ sau tháng thứ : Số tiền ông An còn nợ sau tháng thứ : . Ông An trả đúng tháng thì hết nợ nên: đồng. Vậy hàng tháng ông An phải trả đồng thì sau đúng 2 năm ông An trả hết nợ.

Đặt  là lãi suất hàng tháng và đặt .

Ta có  năm =  tháng.

Số tiền vay là

đồng.

Số tiền ông An còn nợ sau tháng thứ :

Số tiền ông An còn nợ sau tháng thứ :

Số tiền ông An còn nợ sau tháng thứ :

Số tiền ông An còn nợ sau tháng thứ :

.

Ông An trả đúng  tháng thì hết nợ nên:  đồng.

Vậy hàng tháng ông An phải trả  đồng thì sau đúng 2 năm ông An trả hết nợ.

1

Câu hỏi tương tự

Cho Biểu diễn theo ta có kết quả là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG