Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông An muốn sở hữu khoản tiền 20.000.000 đồng vào ngày 10/7/2018ở một tài khoản với lãi suất năm 6,05%/ năm. Hỏi ông An đã đầu tư tối thiểu bao nhiêu tiền trên tài khoản này vào ngày 10/7/2013 để được mục tiêu đề ra?

Ông An muốn sở hữu khoản tiền 20.000.000 đồng vào ngày 10/7/2018 ở một tài khoản với lãi suất năm 6,05%/ năm. Hỏi ông An đã đầu tư tối thiểu bao nhiêu tiền trên tài khoản này vào ngày 10/7/2013 để được mục tiêu đề ra?

  1. đồng.           

  2. đồng.

  3. đồng. 

  4. đồng.

H. Tran

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D vì: Gọi là số tiền tối thiểu mà ông An đầu tư. Ta có

Chọn D vì:

Gọi là số tiền tối thiểu mà ông An đầu tư.

Ta có

5

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng có tổng 10 số hạng đầu tiên và 100 số hạng đầu tiên là S 10 = 100, S 100 = 10. Khi đó tổng của 110 số hạng đầu tiên là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG