Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông An có một mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn bằng 16m và độ dài trục bé bằng10m . Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng 8m và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng (như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là 100.000 đồng/1 m 2 . Hỏi ông An cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).

Ông An có một mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn bằng 16m và độ dài trục bé bằng10m. Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng 8m và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng (như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là 100.000 đồng/1. Hỏi ông An cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).

  1. 7.862.000 đồng

  2. 7.653.000 đồng

  3. 7.128.000 đồng

  4. 7.826.000 đồng

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử elip có phương trình a 2 x 2 ​ − h 2 y 2 ​ -1, với a>b>0 Từ giả thiết ta có 2a-16 ⇒ a=8 và 2b=10 ⇒ b=5 Vậy phương trình của elip là 64 x 2 ​ − 25 y 2 ​ ⇒ { y = − 8 5 ​ 64 − y 2 ​ ( E 1 ) ​ y = 8 5 ​ 64 − y 2 ​ ( E 1 ) ​ ​ Khi đó diện tích dải vườn được giới hạn bởi các đường ( E 1 ​ ) ; ( E 2 ​ ) ; x=-4; x=4 và diện tích của dải vườn là S=2 ∫ − 4 4 ​ 8 5 ​ 64 − x 2 ​ dx= 2 5 ​ ∫ − 4 4 ​ 64 − x 2 ​ dx Tính tích phân này bằng phép đổi biến x=8sint, ta được S=80 ( 6 π ​ + 4 3 ​ ​ ) Khi đó số tiền làT=80 ( 6 π ​ + 4 3 ​ ​ ) .100000=7652891,82 ≃ 7.653.000

Giả sử elip có phương trình -1, với a>b>0

Từ giả thiết ta có 2a-16a=8 và 2b=10b=5

Vậy phương trình của elip là

Khi đó diện tích dải vườn được giới hạn bởi các đường ; x=-4; x=4 và diện tích của dải vườn là S=2dx=dx

Tính tích phân này bằng phép đổi biến x=8sint, ta được S=80

Khi đó số tiền làT=80.100000=7652891,827.653.000

1

Câu hỏi tương tự

Một mảnh vườn hình tròn tâm O bán kính 6m. Người ta cần trồng cây trên dải đất rộng 6m nhận O làm tâm đối xứng, biết kinh phí trồng cây là 7000 đồng/ m 2 . Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng cây trên dải...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG