Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông An có một mảnh đất nhỏ hình vuông cạnh bằng 4m ở trước sân. Ông muốn trồng hoa và cỏ để trang trí mảnh vườn của mình như sau: Ông sẽ trồng hoa trên phần diện tích có dạng Parabol (P) nhận trục đối xứng KI của hình vuông làm trục đối xứng của (P) và đỉnh của (P) là trung điểm của KI như hình vẽ, phần cỏ sẽ trồng ở phần còn lại của hình vuông. Biết rằng loại hoa ông muốn trồng có giá 200000 đồng/1 m 2 , cỏ có giá 50000 đồng/ m 2 . Hỏi số tiền ông An bỏ ra để làm mảnh vườn là bao nhiêu (số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị)?

Ông An có một mảnh đất nhỏ hình vuông cạnh bằng 4m ở trước sân. Ông muốn trồng hoa và cỏ để trang trí mảnh vườn của mình như sau: Ông sẽ trồng hoa trên phần diện tích có dạng Parabol (P) nhận trục đối xứng KI của hình vuông làm trục đối xứng của (P) và đỉnh của (P) là trung điểm của KI như hình vẽ, phần cỏ sẽ trồng ở phần còn lại của hình vuông. Biết rằng loại hoa ông muốn trồng có giá 200000 đồng/1 , cỏ có giá 50000 đồng/ . Hỏi số tiền ông An bỏ ra để làm mảnh vườn là bao nhiêu (số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị)?

  1. 1365685, 4 đ.

  2. 2634314,6 đ.

  3. 138642,5 đ.

  4. Đáp án khác.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Phương trình của (P) là y = x 2 ; phương trình củaAB là y = 2 ⇒ Diện tích phần trồng hoa là: Vậy số tiền ông An bỏ ra để làm mảnh vườn là: 200000. S 1 ​ + 50000. S 2 ​ ≈ 1365685 , 4 đ o ^ ˋ n g .

Xét hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Phương trình của (P) là  ; phương trình của AB là y = 2

Diện tích phần trồng hoa là: 

S subscript 1 equals integral subscript negative square root of 2 end subscript superscript square root of 2 end superscript open parentheses 2 minus x squared close parentheses d x equals right enclose open parentheses 2 x minus x cubed over 3 close parentheses end enclose subscript negative square root of 2 end subscript superscript square root of 2 end superscript equals fraction numerator 8 square root of 2 over denominator 3 end fraction

Vậy số tiền ông An bỏ ra để làm mảnh vườn là: 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân ∫ 1 2 ​ + 3 m u x 4 + 1 d x ​ Cho tích phân , n , số tự nhiên) Tìm mối liên hệ giữa I n ​ v a ˋ I n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG