Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông An có 200 triệu đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng với kì hạn 1 tháng so với lãi suất 0,6%/ 1 tháng được trả vào cuối kì. Sau mỗi kì hạn ông đến tất toán cả gốc lẫn lãi, rút ra 4 triệu đồng để tiêu dùng, số tiền còn lại ông gửi vào ngân hàng theo phương thức trên (phương thức giao dịch và lãi suất không thay đổi trong suốt quá trình gửi). Sau đúng 1 năm (đúng 12 kì hạn) kể từ ngày gửi, ông An tất toán và rút ra toàn bộ số tiền nói trên ở ngân hàng, số tiền đó là bao nhiêu? (làm tròn đến nghìn đồng)

Ông An có 200 triệu đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng với kì hạn 1 tháng so với lãi suất 0,6%/ 1 tháng được trả vào cuối kì. Sau mỗi kì hạn ông đến tất toán cả gốc lẫn lãi, rút ra 4 triệu đồng để tiêu dùng, số tiền còn lại ông gửi vào ngân hàng theo phương thức trên (phương thức giao dịch và lãi suất không thay đổi trong suốt quá trình gửi). Sau đúng 1 năm (đúng 12 kì hạn) kể từ ngày gửi, ông An tất toán và rút ra toàn bộ số tiền nói trên ở ngân hàng, số tiền đó là bao nhiêu? (làm tròn đến nghìn đồng)
 

  1. 169234 (nghìn đồng)

  2. 165288 (nghìn đồng)

  3. 168269 (nghìn đồng)

  4. 165269 (nghìn đồng)

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Phương pháp: Sử dụng công thức lãi kép A n ​ = A ( 1 + r ) n .Trong đó: A: tiền gốc, n: số kì hạn, r: lãi suất, A n : số tiền sau n kì. Cách giải: Sau tháng thứ nhất, số tiền còn lại là A 1 ​ = 200 ( 1 + r ) − 4 Sau tháng thứ hai số tiền còn lại là A 2 ​ = A 1 ​ ( 1 + r ) − 4 = 200 ( 1 + r ) 2 − 4 ( 1 + r ) − 4 ...... Sau 12 tháng số tiền còn lại là A 12 ​ = 200 ( 1 + r ) 12 − 4 ( 1 + ( 1 + r ) + ... + ( 1 + r ) 11 ) = 200 ( 1 + r ) 12 − 4 1 + r − 1 ( 1 + r ) 12 − 1 ​ = 200 ( 1 + r ) 12 − r 4 ​ [ ( 1 + r ) 12 − 1 ] = 165 , 269 t r i e u d o n g

Đáp án D

Phương pháp:
Sử dụng công thức lãi kép . Trong đó:
A: tiền gốc, n: số kì hạn, r: lãi suất, An : số tiền sau n kì.
Cách giải:
Sau tháng thứ nhất, số tiền còn lại là 

Sau tháng thứ hai số tiền còn lại là 

......

Sau 12 tháng số tiền còn lại là
 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: a . x + 1 ​ − 1 = x − x + 8 ​ ​ b . x 4 − 13 x + 36 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG