Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1% / tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây ?

Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1% / tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây ?
 

  1. 2,22 triệu đồng

  2. 3,03 triệu đồng

  3. 2,25 triệu đồng

  4. 2,20 triệu đồng

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Gọi S là số tiềnông A vay ngân hàng, r là lãi suất mỗi tháng. Số tiền ông A nợ sau một tháng là: S + S . r = S ( 1 + r ) Gọi x là số tiền ông A phải trả mỗi tháng. Sau 1 tháng thì số tiền ông A còn nợ là: S ( 1 + r ) − x Sau 2 tháng thì số tiền ông A còn nợ là: Sau 3 tháng thì số tiền ông A còn nợ là: S ( 1 + r ) 2 − x [ ( 1 + r ) + 1 ] + { S ( 1 + r ) 2 − x [ ( 1 + r ) + 1 ] } r − x . ... Sau n tháng thì số tiền ông A còn nợ là: u n tháng ông A trảhết nợ, khi đó: Với S=100 triệu đồng, r = 0 , 01 và n = 5.12 = 60 tháng thì:

Đáp án A

Gọi là số tiền ông A vay ngân hàng, là lãi suất mỗi tháng.

Số tiền ông A nợ sau một tháng là: 
Gọi là số tiền ông A phải trả mỗi tháng.

Sau 1 tháng thì số tiền ông A còn nợ là: 

Sau 2 tháng thì số tiền ông A còn nợ là:

Sau 3 tháng thì số tiền ông A còn nợ là:


.
...

Sau  tháng thì số tiền ông A còn nợ là:

 tháng ông A trả hết nợ, khi đó:

Với S=100 triệu đồng,  và  tháng thì: 


 

 

4

Câu hỏi tương tự

Hai oto khởi hành cùng 1 lúc từ địa điểm A đến địa điểm Bdài 240km. Mỗi h otô thứ nhất chạy nhanh hơn oto thứ hai 12km/h nên đến địa điểm B trước oto thứ hai là 100 phút. Tính vận tốc của mỗi oto.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG