Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ông A gửi vào ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất 0,5% / tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì ông A có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 60 triệu đồng? Biết rằng trong suốt thời gian gửi, lãi suất ngân hàng không đổi và ông A không rút tiền ra.

Ông A gửi vào ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất 0,5% / tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì ông A có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 60 triệu đồng? Biết rằng trong suốt thời gian gửi, lãi suất ngân hàng không đổi và ông A không rút tiền ra.
 

 1. 36 tháng
   

 2. 38 tháng
   

 3. 37 tháng
   

 4. 40 tháng
   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi A là số tiền gửi vào ngân hàng, r l à lãi suất, T là số tiền cả gốc lẫn lãi thu được sau n tháng. Ta có : T = A ( 1 + r ) n Theo đề : Vậy sau ít nhất 37 tháng thì ông A thu được số tiền cả gốc lẫn lãi hơn 60 triệu.

Gọi A là số tiền gửi vào ngân hàng, r là lãi suất, T là số tiền cả gốc lẫn lãi thu được sau n tháng.

Ta có : 

Theo đề :

Vậy sau ít nhất 37  tháng thì ông A thu được số tiền cả gốc lẫn lãi hơn 60 triệu.

3

Câu hỏi tương tự

Vật nào trong các vật thể sau không phải khối đa diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG