Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

↵ Nếu một đa giác đều có 44 đường chéo, thì số cạnh của đa giác là:

  

Nếu một đa giác đều có 44 đường chéo, thì số cạnh của đa giác là:
  1. 11

  2. 10

  3. 9

  4. 8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 11 Gọi là số đỉnh của đa giác. Số đoạn thẳng tạo bởi đỉnh là C n 2 ​ . Vì đa giác có đỉnh nên có cạnh. Theo đề bài C n 2 ​ - n = 44 . Giải phương trình ta được n= 11

ĐÁP ÁN A. 11

Gọi là số đỉnh của đa giác. Số đoạn thẳng tạo bởi đỉnh là .
Vì đa giác có đỉnh nên có cạnh.
Theo đề bài  - n = 44. Giải phương trình ta được n= 11 

3

Câu hỏi tương tự

Trên bảng viết 10 dấu cộng và 15 dấu trừ. Với 24 lần thực hiện, mỗi lần xóa đi 2 dấu bất kì rồi lại thêm vào 1 dấu (cộng hoặc trừ) để cuối cùng trên bảng chỉ còn lại 1 dấu duy nhất. Biết rằng dấu được...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG