Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đơn giản biểu thức a . ( 4 a ​ − 4 b ​ ) ( a ​ − b ​ ) ​ − 4 a ​ + 4 b ​ a ​ + 4 ab ​ ​ b . N = 3 a ​ − 3 b ​ a − b ​ − 3 a ​ + 3 b ​ a + b ​ c . E = [ 3 a ​ + 3 b ​ a + b ​ − 3 ab ​ ] d . F = a 4 3 ​ + a 2 1 ​ a − 1 ​ + a ​ + 1 a ​ + 4 a ​ ​ a 4 1 ​ + 1

Đơn giản biểu thức

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a . ( 4 a ​ − 4 b ​ ) ( a ​ − b ​ ) ​ − 4 a ​ + 4 b ​ a ​ + 4 ab ​ ​ = ( 4 a ​ − 4 b ​ ) ( 4 a ​ − 4 b ​ ) ( 4 a ​ + 4 b ​ ) ​ − 4 a ​ + 4 b ​ 4 a ​ ( 4 a ​ + 4 b ​ ) ​ = 4 a ​ + 4 b ​ − 4 a ​ = 4 b ​ b . T a c = o ˊ : 3 a ​ − 3 b ​ a − b ​ − 3 a ​ + 3 b ​ a + b ​ = 3 a ​ − 3 b ​ ( 3 a ​ − 3 b ​ ) ( 3 a ​ + 3 ab ​ + 3 b ​ ) ​ − ( 3 a ​ − 3 b ​ ) 3 a ​ + 3 b ​ ( 3 a ​ − 3 ab ​ + 3 b ​ ) ​ = 3 a ​ + 3 ab ​ + 3 b ​ − ( 3 a ​ − 3 ab ​ + 3 b ​ ) = 2 3 ab ​ c . [ 3 a ​ + 3 b ​ a + b ​ − 3 ab ​ ] = ⎣ ⎡ ​ 3 a ​ + 3 b ​ ( 3 a ​ + 3 b ​ ) ( 3 a ​ − 3 ab ​ + 3 b ​ ) ​ − 3 ab ​ ⎦ ⎤ ​ : ( 3 a ​ − 3 b ​ ) = ( 3 a ​ − 2 3 ab ​ + 3 b ​ ) : ( 3 a ​ − 3 b ​ ) = 1 d . a 4 3 ​ + a 2 1 ​ a − 1 ​ + a ​ + 1 a ​ + 4 a ​ ​ a 4 1 ​ + 1 = a 4 3 ​ + a 2 1 ​ ( a ​ − 1 ) ( a ​ + 1 ) ​ + a ​ + 1 ⎝ ⎛ ​ a 2 1 ​ + a 4 1 ​ ⎠ ⎞ ​ a 4 1 ​ ​ + 1 = a 4 3 ​ + a 2 1 ​ ( a ​ − 1 ) ( a 4 3 ​ + a 2 1 ​ ) ​ + 1 = a ​ − 1 + 1 = a ​

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG