Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Make questions for the underlined words or phrases. They live at 83 Son Tay Street.

. Make questions for the underlined words or phrases.

They live at 83 Son Tay Street.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Where do they live?

Đáp án đúng: Where do they live?

1

Câu hỏi tương tự

. Fill in the blank with will or won't. .......... they travel to Ha Noi next week? - No, they .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG