Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

↵ Một tổ gồm 12 học sinh trong đó có bạn An. Hỏi có bao nhiêu cách chọn em đi trực trong đó phải có bạn An?

  

 
Một tổ gồm 12 học sinh trong đó có bạn An. Hỏi có bao nhiêu cách chọn em đi trực trong đó phải có bạn An?
  1. 990

  2. 495

  3. 220

  4. 165

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 165 Để chọn được bạn học sinh theo yêu cầu, cần chọn thêm học sinh từ học sinh còn lại (sau khi bỏ bạn An ra khỏi nhóm 12 người). Số cách chọn là C 11 3 ​ cách chọn.

ĐÁP ÁN D. 165 

Để chọn được bạn học sinh theo yêu cầu, cần chọn thêm học sinh từ học sinh còn lại (sau
khi bỏ bạn An ra khỏi nhóm 12 người). Số cách chọn là  cách chọn.

1

Câu hỏi tương tự

Bé Minh có một bảng hình chữ nhật gồm 6 hình vuông đơn vị, cố định không xoay như hình vẽ. Bé muốn dùng 3 màu để tô tất cả các cạnh của các hình vuông đơn vị, mỗi cạnh tô một lần sao cho mỗi hình vuôn...

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG