Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đếm các thẻ số và cho biết có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị.

Đếm các thẻ số và cho biết có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị.

  1. 1 nghìn, 1 trăm, 1 chục, 1 đơn vị

  2. 0 nghìn, 14 trăm, 6 chục, 3 đơn vị

  3. 1 nghìn, 4 trăm, 6 chục, 3 đơn vị

  4. 1 nghìn, 0 trăm, 6 chục, 3 đơn vị

H. Nguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích