Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để kéo một vật trượt đều lên trên một mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang cần phải tác dụng một lực F 0 hướng lên theo phương song song với mặt phẳng nghiêng đó. Tìm độ lớn lực F cần tác dụng lên vật theo phương nằm ngang để kéo vật trượt đều trên mặt phẳng nằm ngang. Cho biết hệ số ma sát trượt trong hai trường hợp bằng nhau, khối lượng của vật là m, gia tốc trọng trường là g. A. B. C. D.

Để kéo một vật trượt đều lên trên một mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang cần phải tác dụng một lực F0 hướng lên theo phương song song với mặt phẳng nghiêng đó. Tìm độ lớn lực F cần tác dụng lên vật theo phương nằm ngang để kéo vật trượt đều trên mặt phẳng nằm ngang. Cho biết hệ số ma sát trượt trong hai trường hợp bằng nhau, khối lượng của vật là m, gia tốc trọng trường là g.

A. F equals left parenthesis F subscript 0 minus m g sin alpha right parenthesis cos alpha

B. F equals fraction numerator F subscript 0 over denominator cos alpha end fraction minus m g sin alpha 

C. F equals fraction numerator F subscript 0 minus m g sin alpha over denominator cos alpha end fraction

D. F equals left parenthesis F subscript 0 minus m g right parenthesis tan alpha  

  1. F equals left parenthesis F subscript 0 minus m g sin alpha right parenthesis cos alpha 

  2. F equals fraction numerator F subscript 0 over denominator cos alpha end fraction minus m g sin alpha 

  3. F equals fraction numerator F subscript 0 minus m g sin alpha over denominator cos alpha end fraction

  4. F equals left parenthesis F subscript 0 minus m g right parenthesis tan alpha

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. + Khi vật trượt đều lên mặt phẳng nghiêng: Chiếu lên phương mặt phẳng nghiêng và vuông góc với mặt phẳng nghiêng:

Chọn C.

24 câu trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn cực hay có đáp án (phần 2)

+ Khi vật trượt đều lên mặt phẳng nghiêng:

stack F subscript 0 with rightwards arrow on top plus P with rightwards arrow on top plus N with rightwards arrow on top plus stack F subscript m s end subscript with rightwards arrow on top equals 0 with rightwards arrow on top

Chiếu lên phương mặt phẳng nghiêng và vuông góc với mặt phẳng nghiêng:

24 câu trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn cực hay có đáp án (phần 2)  

5

Câu hỏi tương tự

Hãy chỉ ra câu không đúng. A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng. B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau. C. Trong chuyển động thẳng đều,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG