Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đội văn nghệ của lớp 12A có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh của đội văn nghệ sao cho 2 học sinh có 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ

Đội văn nghệ của lớp 12A có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh của đội văn nghệ sao cho 2 học sinh có 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ

  1. 35

  2. 20

  3. 12

  4. 70

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn 1 học sinh nữtrong số 7 học sinh nữcó 7 cách Chọn 1 học sinh nam trong số 5 học sinh nam có 5 cách Vậy số cách chọn ra 2 học sinh của đội văn nghệ sao cho 2 học sinh có 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ là 7.5 = 35 cách

Chọn 1 học sinh nữ trong số 7 học sinh nữ có 7 cách

Chọn 1 học sinh nam trong số 5 học sinh nam có 5 cách

Vậy số cách chọn ra 2 học sinh của đội văn nghệ sao cho 2 học sinh có 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ là  cách

2

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 4 ( sin 2 x + sin 2 x 1 ​ ) + 4 ( sin x + sin x 1 ​ ) − 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG