Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đối với hàm số , khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Đối với hàm số y equals ln fraction numerator 1 over denominator x plus 1 end fraction , khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
 

  1. x y apostrophe plus 1 equals negative e to the power of y

  2. x y apostrophe plus 1 equals e to the power of y

  3. x y apostrophe minus 1 equals e to the power of y

  4. x y apostrophe minus 1 equals negative e to the power of y

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có tập xác định . Khi đó

Hàm số y equals ln fraction numerator 1 over denominator x plus 1 end fraction  có tập xác định D equals open parentheses negative 1 semicolon plus infinity close parentheses .

Khi đó

1

Câu hỏi tương tự

Cho a,blà các số thực dương thỏa mãn . Hệ thức nào sau đây là đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG