Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điều kiện xác định của hàm số là

Điều kiện xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 open parentheses x minus 1 close parentheses end style là

  1. begin mathsize 18px style x not equal to 1 end style

  2. begin mathsize 18px style x greater than 1 end style

  3. begin mathsize 18px style x less than 1 end style

  4. begin mathsize 18px style for all x element of straight real numbers end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định: .

Điều kiện xác định: begin mathsize 18px style x minus 1 greater than 0 left right double arrow x greater than 1 end style .

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG