Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điều kiện m để bất phương trình (m+1)x−m+2≥0 vô nghiệm là

Điều kiện m để bất phương trình (m+1)x−m+2≥0 vô nghiệm là

  1. mR

  2. m

  3. m

  4. m

R. Roboteacher55

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất phương trình:(m + 1)x − m + 2 ≥ 0 (1) Khi a = 0 <=> m + 1 = 0 <=> m = -1 (1) <=> 3 ≥ 0 (luôn đúng) => Khi m = -1 thì (1) luôn có nghiệm với mọi x ∈ R (loại) Khi a > 0 <=> m + 1 > 0 <=> m > -1 (1) <=> (m + 1)x ≥ m - 2 => x ≥ m + 1 m − 2 ​ => Khi m > -1 thì (1) nghiệm với mọi x ≥ m + 1 m − 2 ​ (loại) Khi a < 0 <=> m + 1 < 0 <=> m < -1 (1) <=> (m + 1)x ≤ m - 2 => x ≤ m + 1 m − 2 ​ => Khi m < -1 thì (1) nghiệm với mọi x ≤ m + 1 m − 2 ​ (loại) Vậy m ∈ ∅ . Chọn câu B.

Bất phương trình: (m + 1)x − m + 2 ≥ 0 (1)

Khi a = 0 <=> m + 1 = 0 <=> m = -1

(1) <=> 3 ≥ 0 (luôn đúng)

=> Khi m = -1 thì (1) luôn có nghiệm với mọi xR (loại)

Khi a > 0 <=> m + 1 > 0 <=> m > -1

(1) <=> (m + 1)x ≥ m - 2

=> x ≥ 

=> Khi m > -1 thì (1) nghiệm với mọi x ≥  (loại)

Khi a < 0 <=> m + 1 < 0 <=> m < -1

(1) <=> (m + 1)x m - 2

=> x

=> Khi m < -1 thì (1) nghiệm với mọi x  (loại)

Vậy m. Chọn câu B.

 

2

Câu hỏi tương tự

Giải hệ bất phưong trình sau: { 2 x + 8 ≥ 10 − 5 x 6 − x &lt; 7 − 3 x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG