Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điều kiện của bất phương trình là:

Điều kiện của bất phương trình  là:

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện của bất phương trình đã cho là: Vậy Lưu ý: có nghĩa với mọi

Điều kiện của bất phương trình đã cho là:

Vậy

Lưu ý:   có nghĩa với mọi

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG