Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điều kiện để biểu thức có nghĩa là: A. x ≠ 1 B. x ≤ 1 C. x = 1 D. x ≥ 1

Điều kiện để biểu thức fraction numerator 1 over denominator x minus 1 end fraction có nghĩa là:

A. x ≠ 1          B. x ≤ 1           C. x = 1           D. x ≥ 1

  1. x ≠ 1 

  2. x ≤ 1

  3. x = 1

  4. x ≥ 1

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A.x ≠ 1

Đáp án A. x ≠ 1 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c, là các số dương , chứng minh rằng: T=

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG