Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điền vào chỗ trống (x 3 + x 2 – 12 : (x – 12) = … A. x + 3 B. x – 3 C. x 2 + 3x + 6 D. x 2 – 3x + 6

Điền vào chỗ trống (x3 + x2 – 12 : (x – 12) = …

A. x + 3      

B. x – 3      

C. x2 + 3x + 6

D. x2 – 3x + 6

  1. x + 3      

  2. x – 3      

  3. x2 + 3x + 6

  4. x2 – 3x + 6

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Vậy đa thức cần điền vào chỗ trống là x 2 + 3x + 6 Đáp án cần chọn là: C. x 2 + 3x + 6

Lời giải

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Vậy đa thức cần điền vào chỗ trống là x2 + 3x + 6

Đáp án cần chọn là: C. x2 + 3x + 6

3

Câu hỏi tương tự

C h o x t h ỏ a m a ~ n x 2 − 4 x + 1 = 0. T ı ˊ nh g i a ˊ t r ị bi ể u t h ứ c : B = x 5 − 3 x 4 − 3 x 3 + 6 x 2 − 20 x + 20125

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG