Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng : a)Hình gồm hai tia chung gốc Ax, Ay là ……………………………… Điểm A là …………………… Hai tia Ax, Ay là ………………………………………. b) Góc CDE có đỉnh là …………………, có hai cạnh là ………………….. c) Góc bẹt là ……………………………… d) Nếu hai tia Cm và Cn không đối nhau, điểm O nằm trong góc mCn nếu tia ………………………………

Điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng :

a)Hình gồm hai tia chung gốc Ax, Ay là ………………………………

Điểm A là ……………………

Hai tia Ax, Ay là ……………………………………….

b) Góc CDE có đỉnh là …………………, có hai cạnh là …………………..

c) Góc bẹt là ………………………………

d) Nếu hai tia Cm và Cn không đối nhau, điểm O nằm trong góc mCn nếu tia ……………………………… 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a)Hình gồm hai tia chung gốc Ax, Ay là Điểm A là đỉnh Hai tia Ax, Ay là hai cạnh b) Góc CDE có đỉnh là D, có hai cạnh là DC, DE c) Góc bẹt là góc có số đo bằng d) Nếu hai tia Cm và Cn không đối nhau, điểm O nằm trong góc mCn nếu tiaCO nằm giữa hai tia Cm và Cn.

a)Hình gồm hai tia chung gốc Ax, Ay là stack x A y with hat on top

Điểm A là đỉnh

Hai tia Ax, Ay là hai cạnh

b) Góc CDE có đỉnh là D, có hai cạnh là DC, DE

c) Góc bẹt là góc có số đo bằng 180 to the power of 0

d) Nếu hai tia Cm và Cn không đối nhau, điểm O nằm trong góc mCn nếu tia CO nằm giữa hai tia Cm và Cn.

 

1

Câu hỏi tương tự

Hãy rút gọn các phân số sau đây : A. B.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG