Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điền vào chỗ trống 4x 2 + 4x – y 2 + 1 = (…)(2x + y + 1): A. 2x + y + 1 B. 2x – y + 1 C. 2x – y D. 2x + y

Điền vào chỗ trống 4x2 + 4x – y2 + 1 = (…)(2x + y + 1):

A. 2x + y + 1

B. 2x – y + 1

C. 2x – y    

D. 2x + y

  1. 2x + y + 1

  2. 2x – y + 1

  3.  2x – y    

  4. 2x + y

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải 4x 2 + 4x – y 2 + 1 = ((2x) 2 + 2.2x + 1) – y 2 = (2x + 1) 2 – y 2 = (2x + 1 – y)(2x + 1 + y) = (2x – y + 1)(2x + y + 1) Vậy đa thức trong chỗ trống là 2x – y + 1 Đáp án cần chọn là: B. 2x – y + 1

Lời giải

4x2 + 4x – y2 + 1 = ((2x)2 + 2.2x + 1) – y2

= (2x + 1)2 – y2

= (2x + 1 – y)(2x + 1 + y)

= (2x – y + 1)(2x + y + 1)

Vậy đa thức trong chỗ trống là 2x – y + 1

Đáp án cần chọn là: B. 2x – y + 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho x+y = 1 và xy = -1. Tính

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG