Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng : a) Nếu điểm E nằm giữa 2 điểm M, N và……………………..thì điểm E là trung điểm của đoạn thẳng MN. b) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB thì CA = CB = ……………….

Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng :

a) Nếu điểm E nằm giữa 2 điểm M, N và……………………..thì điểm E là trung điểm của đoạn thẳng MN.

b) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB thì CA = CB = ………………. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB LỜI GIẢI CHI TIẾT: a)Nếu điểm E nằm giữa hai điểm M, N và điểm E cách đều M, N thì điểm E là trung điểm của đoạn thẳng MN. b) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB thì

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 

Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB

LỜI GIẢI CHI TIẾT: 

a)Nếu điểm E nằm giữa hai điểm M, N và điểm E cách đều M, N thì điểm E là trung điểm của đoạn thẳng MN.

b) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB thì

C A equals C B equals fraction numerator A B over denominator 2 end fraction 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp . Chọn câu sai .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG