Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điền vào chố “…” để được mệnh đề đúng : a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm …………………………… b) ba điểm không thẳng hàng là ba điểm ………………… c) Hai đường thẳng không trùng nhau gọi là …………… d) Có………………………………………… đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. e) Nếu ……………………………….. thìAM+MB=AB.

Điền vào chố “…” để được mệnh đề đúng :

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm ……………………………

b) ba điểm không thẳng hàng là ba điểm …………………

c) Hai đường thẳng không trùng nhau gọi là ……………

d) Có………………………………………… đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

e) Nếu ……………………………….. thì AM+MB=AB. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểmcùng thuộc một đường thẳng b) ba điểm không thẳng hàng là ba điểmkhông cùng thuộc một đường thẳng c) Hai đường thẳng không trùng nhau gọi làhai đường thẳng phân biệt d) Cómột và chỉ một đường thẳng đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. e) Nếuđiểm M nằm giữa hai điểm A và B

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng thuộc một đường thẳng 

b) ba điểm không thẳng hàng là ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng 

c) Hai đường thẳng không trùng nhau gọi là hai đường thẳng phân biệt 

d) Có một và chỉ một đường thẳng đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

e) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số nguyên n, biết : a)n+1chia hết chon+4; b) 2n – 5 chia hết cho n + 1.

14

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG