Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “ Lập phương của một tổng bằng lập phương của số thứ nhất cộng … cộng ba lần tích số thứ nhất nhân bình phươg số thứ hai cộng lập phương số thứ hai”

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “ Lập phương của một tổng bằng lập phương của số thứ nhất cộng … cộng ba lần tích số thứ nhất nhân bình phươg số thứ hai cộng lập phương số thứ hai”

  1. hai lần tích bình phương số thứ nhất nhân số thứ hai.

  2. ba lần tích số thứ nhất nhân bình phương số thứ hai.

  3. hai lần tích số thứ nhất nhân bình phương số thứ hai.

  4. ba lần tích bình phương số thứ nhất nhân số thứ hai.

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

31. Tính giá trị biểu thức a 4 + b 4 + c 4 , biết rằng a + b + c = 0 và : a) a 2 + b 2 + c 2 = 2 b) a 2 + b 2 + c 2 = 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG