Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điền các số thích hợp vào ô trống của bảng sau : a 15 5 0 -8 -5 b 11 -8 3 9 2 (a-1) b

Điền các số thích hợp vào ô trống của bảng sau :

 

a 15 5 0 -8 -5
b 11 -8 3 9 2
(a-1) b          

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tính rồi điền kết quả vào bảng Lời giải chi tiết: a 15 5 0 -8 -5 b 11 -8 3 9 2 (a-1) b 154 -32 -3 -81 -12

 

Tính rồi điền kết quả vào bảng

Lời giải chi tiết:

a 15 5 0 -8 -5
b 11 -8 3 9 2
(a-1) b 154 -32 -3 -81 -12

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x, biết : a) 7 x . 49= 7 50 b) ( 3x-1 ) 3 = 125 c) x 2010 = x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG