Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau: a) ( x − 1 ) ( x + 1 ) x 3 + x 2 ​ = x − 1 … ​ b) 2 5 ( x + y ) ​ = … 5 x 2 − 5 y 2 ​

Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a) 

b) 

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ta có: ( x − 1 ) ( x + 1 ) x 3 + x 2 ​ = ( x − 1 ) ( x + 1 ) x 2 ( x + 1 ) ​ Chia cả tử và mẫu của phân thức x – 1, ta được: ( x − 1 ) ( x + 1 ) x 2 ( x + 1 ) ​ = ( x − 1 ) ( x + 1 ) : ( x + 1 ) x 2 ( x + 1 ) : ( x + 1 ) ​ = x − 1 x 2 ​ Suy ra đa thức cần điền vào chỗ chấm là x 2 Vậy ( x − 1 ) ( x + 1 ) x 3 + x 2 ​ = x − 1 x 2 ​ b) Nhân cả tử và mẫu của phân thức với đa thức x – y, ta được: 2 5 ( x + y ) ​ = 2 ( x − y ) 5 ( x + y ) ( x − y ) ​ = 2 ( x − y ) 5 ( x 2 − y 2 ) ​ = 2 ( x − y ) 5 x 2 − 5 y 2 ​ Suy ra đa thức cần điền vào chỗ chấm là 2(x – y). Vậy 2 5 ( x + y ) ​ = 2 ( x − y ) 5 x 2 − 5 y 2 ​

a) Ta có: 

Chia cả tử và mẫu của phân thức x – 1, ta được:

Suy ra đa thức cần điền vào chỗ chấm là

Vậy 

b) Nhân cả tử và mẫu của phân thức với đa thức x – y, ta được:

Suy ra đa thức cần điền vào chỗ chấm là 2(x – y).

Vậy 

3

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức A = x + 3 x + 2 ​ − x 2 + x − 6 5 ​ + 2 − x 1 ​ e. Tính giá trị của biểu thức A khi x 2 − 9 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG