Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm uốn của hàm số f ( x ) = 3 x 3 + 11 ​ + 2 x 2 + 4 x là:

Điểm uốn của hàm số là:

  1. (-2 ; 1);

  2. (2 ; 1);

  3. ;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số f ( x ) = 3 x 3 + 11 ​ + 2 x 2 + 4 x . Ta có f ( x ) = x 2 + 4 x + 4 , f ′ ( x ) = 2 ( x + 2 ) . Thấy rằng f ′ ( x ) đổi đấu khi qua giá trị x=-2nên điểm uốn của đồ thị có tọa độlà (2 ; f(2))=(2 ; 1)

Xét hàm số .

Ta có . Thấy rằng đổi đấu khi qua giá trị x=-2 nên điểm uốn của đồ thị có tọa độ là (2 ; f(2))=(2 ; 1)

 

1

Câu hỏi tương tự

Phép biến đổi đồ thị nào, biến đồ thị hàm số y = 4 + x ​ − 1 thành đồ thị hàm số y = 1 + 2 + x ​ x + 1 ​ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG