Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức z = − 1 + 2 i ?

Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức  ?


 

  1. N

  2. P

  3. M

  4. Q

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Số phức z = − 1 + 2 i có điểm biểu diễn là ( − 1 ; 2 ) do đó chọn Q ( − 1 ; 2 )

Đáp án D

Số phức  có điểm biểu diễn là  do đó chọn Q

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG