Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?

Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình 2 x plus y minus 3 greater than 0 ?

  1.         

  2.  

  3.  

  4.  

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập hợp các điểm biểu diễn nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng và không chứa gốc tọa độ. Từ đó ta có điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình

Tập hợp các điểm biểu diễn nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng  và không chứa gốc tọa độ.

Từ đó ta có điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình  

3

Câu hỏi tương tự

Với x thuộc tập nào dưới đây thì biểu thức không âm?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG