Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ?

Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 2 x plus 3 y minus 1 greater than 0 end cell row cell 5 x minus y plus 4 less than 0 end cell end table close ?

R. Roboctvx75

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Nhận xét: chỉ có điểm ( 0 ; 0 ) không thỏa mãn hệ.

Chọn C

Nhận xét: chỉ có điểm   không thỏa mãn hệ.

21

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG