Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d: 3x – 2y + 4 = 0?

Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d: 3x – 2y + 4 = 0?       

  1. A(1; 2)

  2. B(0; 2)

  3. C(2; 0)

  4. D(2; 1)

C. Tường

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thay lần lượt tọa độ các điểm vào đường thẳng d, ta thấy với B(0; 2) thì 3.0 – 2.2 + 4 = 0 (thỏa mãn) Vậy B thuộc đường thẳng d.

Ta thay lần lượt tọa độ các điểm vào đường thẳng d, ta thấy với B(0; 2) thì 3.0 – 2.2 + 4 = 0 (thỏa mãn)

Vậy B thuộc đường thẳng d.

1

Câu hỏi tương tự

Trong các bất phương trình dưới đây, bất phương trình nào không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG