Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm 𝑀 nằm trong khối tứ diện đều cạnh 𝑎. Tổng khoảng cách từ 𝑀 đến bốn mặt của tứ diện là

Điểm 𝑀 nằm trong khối tứ diện đều cạnh 𝑎. Tổng khoảng cách từ 𝑀 đến bốn mặt của tứ diện là
 

R. Roboteacher151

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M là điểm nằm trong tứ diện, khi đó: V A BC D ​ = V M A BC ​ + V M A B D ​ + V MBC D ​ + V M A C D ​ V a ˋ : h A ​ + h B ​ + h C ​ + h D ​ = S A BC ​ 3 V M A BC ​ ​ + S A B D ​ 3 V M A B D ​ ​ + S BC D ​ 3 V MB D ​ ​ + S A C D ​ 3 V M A C D ​ ​ = S A BC ​ 3 V A BC D ​ ​ = h ( c hi e ^ ˋ u c a o c ủ a t ứ d i ệ n A BC D ) = 3 a 6 ​ ​ ( v ı ˋ t ứ d i ệ n A BC D l a ˋ t ứ d i ệ n đ e ^ ˋ u )

LỜI GIẢI] Cho tứ diện đều ABCD. Gọi varphi là góc giữa đường thẳng AB và  mặt phẳng ( BCD ). Tính cos varphi - Tự Học 365

Gọi M là điểm nằm trong tứ diện, khi đó:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f (x) liên tục và xác định trên đoạn [ − 1 ; 1 ] và cho biết giá trị của tích phân − 1 ∫ 1 ​ ( x − 1 ) f ( ∣ x ∣ ) d x = 2 . Giá trị của tích phân I = ∫ ​ f ( x ) d x tương ứng bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG