Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm Miquel và tâm của các đường tròn ngoại tiếp tam giác ABF, DCF, BCE, ADE cùng nằm trên một đường tròn - đường tròn Miquel của tứ giác toàn phần. Chứng minh

Điểm Miquel và tâm của các đường tròn ngoại tiếp tam giác ABF, DCF, BCE, ADE cùng nằm trên một đường tròn - đường tròn Miquel của tứ giác toàn phần. Chứng minh

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi O 1 , O 2 , O 3 , O 4 lần lượt là tâm của (FAB), (FCD), (EAD), (EBC). Dễ thấy điểm đối xứng với M qua ba cạnh tam giácO 1 O 2 O 4 lần luợt là F, B, C. DoF, B, C thẳng hàng nên M nằm trên (O 1 O 2 O 4 ) và BC là đường thẳng Steiner cuảM ứng với tam giácO 1 O 2 O 4 Chứng minh tương tự suy raO 1 , O 2 , O 3 , O 4 , M cùng thuộc một đường tròn.

Gọi O1, O2, O3, O4 lần lượt là  tâm của (FAB), (FCD), (EAD), (EBC). 

Dễ thấy điểm đối xứng với M qua ba cạnh tam giác O1O2O4 lần luợt là  F, B, C. Do F, B, C thẳng hàng nên M nằm trên (O1O2O4) và BC là đường thẳng Steiner cuả M ứng với tam giác O1O2O4

Chứng minh tương tự suy ra O1, O2, O3, O4 , M cùng thuộc một đường tròn. 

54

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC; T, H lần lượtlà chân đường cao kẻ từ A và B của tam giác ABC. Chứng minh IC HT

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG