Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm M thuộcđồ thi hàm số sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác cân.

Điểm M thuộc đồ thi hàm số y equals fraction numerator x over denominator 1 minus x end fraction sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác cân.
 

  1. open parentheses 0 semicolon 0 close parentheses comma open parentheses negative 1 semicolon minus 1 half close parentheses

  2. open parentheses negative 1 semicolon minus 1 half close parentheses comma open parentheses 2 semicolon minus 2 close parentheses

  3. open parentheses 0 semicolon 0 close parentheses comma open parentheses 3 semicolon minus 3 over 2 close parentheses

  4. open parentheses 0 semicolon 0 close parentheses comma open parentheses 2 semicolon minus 2 close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho a , b , c > 1 và lo g a ​ c = 3 , lo g b ​ c = 10 . Hỏi biểu thức nào đúng trong các biểu thức sau:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG