Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm M(2;-2) là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số nào?

Điểm M(2;-2) là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số nào?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Với y = x 3 − 3 x 2 + 2 . Ta có: y ′ = 3 x 2 − 6 x ; y ′ = 0 ⇔ [ x x ​ = = ​ 0 ⇒ y = 2 2 ⇒ y = − 2 ​ . Do đó hàm số có cực đại là (0;2), cực tiểu là (2;-2)

Đáp án A

Với . Ta có: . Do đó hàm số có cực đại là (0;2), cực tiểu là (2;-2)

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực x, y dương và thỏa mãn lo g 2 ​ 3 x y + x 2 x 2 + y 2 ​ + 2 l o g 2 ​ ( x 2 + 2 y 2 + 1 ) ≤ lo g 2 ​ 8 x y .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 2 x y − y 2 2 x 2 − x y + 2 y 2 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG