Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm biểu diễn số phức z = (2 + i)(2 - i) là:

Điểm biểu diễn số phức z = (2 + i)(2 - i) là:

  1. (5;0)

  2. (0;5)

  3. (3;0)

  4. (0;3)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép toán sau trên tập hợp số phức: ( 2 − 4 i ) + ( 5 − 3 i ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG