Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Điểm biểudiễn của các số phức z = a + ai với , nằm trên đường thẳng có phương trình là:

Điểm biểu diễn của các số phức z = a + ai với a element of straight real numbers, nằm trên đường thẳng có phương trình là:

  1. y = 2x

  2. y = x

  3. y = 3x

  4. y = 4x

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

G i a ˊ t r ị nh ỏ nh a ^ ˊ t c ủ a P = a 2 + b 2 đ ể h a ˋ m s o ^ ˊ f ( x ) = x 4 + a x 3 + b x 2 + a x + 1 c o ˊ đ o ^ ˋ t h ị c a ˘ ˊ t t r ụ c h o a ˋ nh l a ˋ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG